Nguyên lý máy

thi cuối kỳ (2021-2) + thi bù ...


Phúc tra:

https://drive.google.com/file/d/1sEys_-QD1SsnyGkM-Tn1Tmc75ctu2iF_/view?usp=sharing


SV thi bù: https://drive.google.com/file/d/1sL-I-8G23oqBRJAVaxNO5RhfudU62wzW/view?usp=sharing


Những SV không có tên trong danh sách trên, kết quả giữ nguyên.Kết quả thi

thÍ Nghiệm

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành thí nghiệm Nguyên lý máy - kỳ 2021-2


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WE38_iQgGhoYUrDpBRK6Db40kU-cYhI1yMoQtojEuPU/edit#gid=0
tài liệu