Đồ án tốt nghiệp


 

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy bắt đầu nhận đơn đăng ký làm Đồ án tốt nghiệp kỳ 1 năm học 2021-2022

* Dưới đây là danh mục một số các đề tài tốt nghiệp tiếp tục tuyển sinh viên, các em tham khảo:

https://drive.google.com/file/d/1MPOj2h9RlqxBE_C8HBWWgFeWE52w9kV/view?usp=sharing 

1) Sinh viên liên hệ trực tiếp với thầy hướng dẫn để đăng ký.

2) SV tải bản đăng ký ở đây: 

https://docs.google.com/document/d/1BxHc0vmsfnEBeAsIjnu1SO77QM1rRUfr/edit?usp=sharing&ouid=114283509996593541498&rtpof=true&sd=true