Đồ án môn học

Đồ án chi tiết máy 2023-1


Nhấn vào đây để xem phân công người hướng dẫn và lịch làm việc 


Danh sách và email của các Giảng viên

Trịnh Đồng Tính

tinh.trinhdong@hust.edu.vn

Phạm Hồng Phúc

phuc.phamhong@hust.edu.vn

Đặng Bảo Lâm

lam.dangbao@hust.edu.vn

Hoàng Văn Bạo

bao.hoangvan@hust.edu.vn

Nguyễn Hồng Thái

thai.nguyenhong@hust.edu.vn

Phạm Minh Hải

hai.phamminh1@hust.edu.vn

Nguyễn Hải Sơn

son.nguyenhai@hust.edu.vn

Nguyễn Trọng Du

du.nguyentrong@hust.edu.vn

Nguyễn Xuân Hạ

ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

Vương Văn Thanh

thanh.vuongvan@hust.edu.vn

Nguyễn Minh Quân

quan.nguyenminh@hust.edu.vn

Nguyễn Bá Hưng

hung.nguyenba1@hust.edu.vn

Nguyễn Hồng Quân

quan.nguyenhong@hust.edu.vn


Bảo vệ Đồ án môn học chi tiết máy 2023-1


Địa điểm: 

Thời gian: 


Bảo vệ Đồ án môn học cơ điện tử 2023-1


Địa điểm: 

Thời gian: