Đồ án môn học

Phân công GVHD đồ án chi tiết máy 2022-1

Nguyễn Trọng Du du.nguyentrong@hust.edu.vn

Nguyễn Hải Sơn son.nguyenhai@hust.edu.vn

Nguyễn Minh Quân quan.nguyenminh@hust.edu.vn

Phạm Hồng Phúc phuc.phamhong@hust.edu.vn

Trịnh Đồng Tính tinh.trinhdong@hust.edu.vn

Đặng Bảo Lâm lam.dangbao@hust.edu.vn

Vương Văn Thanh thanh.vuongvan@hust.edu.vn

Hoàng Văn Bạo bao.hoangvan@hust.edu.vn

Nguyễn Xuân Hạ ha.nguyenxuan@hust.edu.vn

Phạm Minh Hải hai.phamminh1@hust.edu.vn

Bảo vệ Đồ án môn học chi tiết máy 20212

Kết quả bảo vệ: https://bit.ly/3Qh66KcBảo vệ Đồ án môn học cơ điện tử

Địa điểm: D3-306, 307

  • ME4099Q: Thứ Sáu, 05/08/2022, từ 7h00

  • ME4506: Thứ Ba, 09/08/2022, từ 9h30

  • ME5512: Thứ Ba, 09/08/2022, từ 7h00

  • ME4505: Thứ Tư, 10/08/2022, từ 10h00

  • ME3066: Thứ Tư, 10/08/2022, từ 14h00

Dành cho sinh viên được hướng dẫn bởi các thầy: Phạm Hồng Phúc, Đặng Bảo Lâm, Hoàng Văn Bạo, Nguyễn Hồng Thái, Phạm Minh Hải, Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Minh Quân

Điểm bảo vệ đồ án chi tiết máy 2021-2

Điểm bảo vệ đồ án chi tiết máy 2021-2: