Chi tiết máy

Điểm thi học kỳ 2021-2

Phúc tra

Danh sách điểm sau phúc tra (sinh viên nào không có tên trong danh sách có nghĩa là điểm không thay đổi): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORa8-W3rzCiTbA4mbJAXMxLv70DwC0tyT4dw3xLDVToKết quả thi

Ngày thi 26 tháng 7:

Ngày thi 5/8/2022:

Ngày thi 13/8/2022:

Thí nghiệm

Danh sách sinh viên không hoàn thành thí nghiệm kỳ 2021-2:


https://docs.google.com/spreadsheets/d/133qRUBliyQvd1xw1lJ2CmwbEmQ8eE2NDbv9BJiMIDGo/edit#gid=0