Chi tiết máy

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC TRA CUỐI KỲ 2023-1 MÔN CHI TIẾT MÁY (Mã HP ME3101)

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thanh_vuongvan_hust_edu_vn/EWD_QADLBzBGhY5phwqlnRgBunCCPCg1q_j9xihN1WZ3cg?e=2biGnw

https://husteduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thanh_vuongvan_hust_edu_vn/EZVFecQWx5lBiCbisA8znoABOc6kmdztRbgt8jurqrbx4Q?e=FdZxfW


https://husteduvn-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thanh_vuongvan_hust_edu_vn/EXsWAmVqQfhLluxlQhXVwssBcXeZZX1D6lwGTbY2_fX0sQ?e=HZksie

THÔNG BÁO PHÚC TRA CUỐI KỲ 2023-1 MÔN CHI TIẾT MÁY (Mã HP ME3101)

https://forms.office.com/r/UHm4wrnvkC?origin=lprLink