Chi tiết máy

Điểm thi học kỳ 2021-2

Kết quả thi

Ngày thi 26 tháng 7:

Ngày thi 5/8/2022:

Ngày thi 13/8/2022:


Phúc tra

Đăng ký phúc tra thi cuối kỳ (hạn 14/8): https://forms.office.com/r/04PpqQCZbR


Thí nghiệm

Danh sách sinh viên không hoàn thành thí nghiệm kỳ 2021-2:


https://docs.google.com/spreadsheets/d/133qRUBliyQvd1xw1lJ2CmwbEmQ8eE2NDbv9BJiMIDGo/edit#gid=0


Điểm thi học kỳ 2021-1

DANH SÁCH PHÒNG THI 2021-1

Danh sách và phòng thi học phần ME3101 - 18h30 ngày 22/2/2022:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j26y08YI8jFuRJf9H_HqkeHlNsUeDdG1GRkqmbiuXQM

Link phòng thi ME3101 - 18h30 ngày 22/2/2022: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pvh4C_I2mCWDQRRqVyv_nm6WDXhGad70lV_f9iO9vHIDanh sách và link Teams phòng thi học phần ME3090Q - 18h30 ngày 21/2/2022 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H1lLhoyTlu_f0GKTnFir0QE0cIrfQvlBU9nHu8DxoNE/edit?usp=sharing

Danh sách và link Teams phòng thi học phần ME3090 - 16h30 ngày 10/2/2022 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q953L65xcvIwoVnlaHFciY0XSRStUpMjBSy5gdXTF1Y/edit?usp=sharing

Danh sách và link Teams phòng thi học phần ME3212 - 18h30 ngày 10/2/2022 : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTkfrDtGa42ST9Sxt7_HpM5Q0xCwAVGyONFdqvhlrbg/edit?usp=sharing


danh sách phòng thi 2020-2

Danh sách và link Teams phòng thi học phần ME3101 - Kíp 3 12h30 ngày 23/9 xem tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjghqcptuG1cvDgl_0-ZkCxcGEv-mNWFkr-mH8nCWUA

Danh sách và link Teams phòng thi học phần ME3212 - Kíp 4 14h30 ngày 23/9 xem tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Gn8nlv6uOZpeMusqNyjmkSXbW4xj7MchFvOkPZB21c

Danh sách và link Teams phòng thi học phần ME3090 và ME3090Q - Kíp 4 14h30 ngày 24/9 xem tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ptLm11eU5PSKsm9YDfgqOI4KgHJ15ZgBIKC1m4m2fAU

Sinh viên có thắc mắc, câu hỏi về danh sách thi đề nghị điền vào form sau trước ngày 22/9 https://forms.office.com/r/5g9Lhqk92B

Lưu ý:

  • Sinh viên chuẩn bị bảng phụ lục (in hoặc chép ra giấy) https://drive.google.com/file/d/1hPpOs1hHzSEpddBHF2P9sTcJS8wi6BME. Trong quá trình thi, sinh viên không được sử dụng tài liệu nào khác bảng phụ lục.

  • Các câu hỏi thi sẽ hiện tuần tự (khi chuyển sang câu hỏi tiếp theo thì không thể quay lại câu hỏi trước).

  • Đề thi có dạng trắc nghiệm. Nếu các phương án A, B, C, D của câu hỏi đều không đúng, sinh viên không chọn phương án nào cả và chuyển sang câu hỏi tiếp.

  • Tuân thủ nội quy của nhà trường: