Đào tạo đại học

Các học phần


- Các đồ án môn học:  

                Đồ án Chi tiết máy

                Đồ án Thiết kế cơ khí (Đồ án thiết kế I)

                Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử (Đồ án thiết kế II)

- Các học phần lý thuyết: 

                Nguyên lý máy

                Chi tiết máy

Thiết kế cơ khí

                Máy nâng chuyển                

                Tự động hóa thiết kế

                Thiết kế hệ thống vi cơ điện tử