Đào tạo đại học

đăng ký thêm - kỳ 2021-1

SV đăng ký thêm vào các lớp học đã đầy (FULL) hãy khai theo link này muộn nhất 11h00 ngày 28 tháng 9:

https://forms.office.com/r/9e7MJYaF89

Phân công giảng dạy học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phân công giảng dạy kỳ 1 năm học 2021-2022

Các học phần


- Các đồ án môn học:

Đồ án Chi tiết máy

Đồ án Thiết kế cơ khí (Đồ án thiết kế I)

Đồ án Thiết kế hệ thống cơ điện tử (Đồ án thiết kế II)

- Các học phần lý thuyết:

Nguyên lý máy

Chi tiết máy

Thiết kế cơ khí

Máy nâng chuyển

Tự động hóa thiết kế

Thiết kế hệ thống vi cơ điện tử